Cultura

  Book Shelf iconIdea Sharing iconDolcaina iconAudience iconBase-Drum iconGuitar iconRacism iconTicket Purchase iconFactory iconAudio Equipment iconSearch Property icon
 • Fer polítiques públiques d’accés i promoció de la cultura.
 • Recuperar l’essència de les activitats culturals més enllà de la seva mercantilització.
 • Ampliar l'horari d’obertura de la biblioteca municipal
 • Promoure espais informals de creació artística per infants i adolescents a través de l’expressió artística per enfortir les xarxes comunitàries i buscant la complicitat de la resta d’agents del municipi com a centres escolars, escoles d’art i de música. 
 • Recuperar el projecte de creació d’un BUC/Estudi d’assaig per a grups musicals a la Sala  Torín i convertir-lo en un punt de trobada i de creació musical emergent de caràcter comarcal.
 • Donar prioritat a una cultura participativa que no entengui l’individu com un simple espectador sinó com un agent actiu en la pràctica artística i cultura.
 • Elaborar un nou  Pla de Cultura de la Ciutat d’Olot i obrir-lo a la participació de la població a més a més de de tots els agents experts implicats.
 • Fomentar punts de trobada i coneixement mutu de la diversitat cultural que hi ha a la ciutat.
 • Fomentar les associacions culturals per a l’organització d’activitats i tasques de dinamització cultural de la ciutat per a tal de propiciar la múltiples expressions culturals.
 • Promoure la implicació dels artistes i creadors locals en els processos formatius dels i les joves artistes.
 • Recuperar, potenciar i preservar  el patrimoni industrial de la ciutat. Cal posar-lo en valor com a eix cultural primordial per entendre la nostra ciutat, i per explicar el paper de la classe obrera i les seves lluites.
 • Potenciar i dignificar la xarxa de museus de la ciutat d’Olot i treballar perquè siguin també part important en els circuits culturals de la comarca, teixint aliances i col·laboracions amb altres projectes també comarcals.
 • Recuperar i potenciar el projecte TORIN-LINE UP (promoció i formació de grups musicals de joves) sempre que hi hagi cartera de grups joves.
 • Recuperar antigues fàbriques o espais en desús per a convertir-los en espais artístics educatius i de creació cultural.
 • Fomentar l’educació artística i musical, tant a nivell escolar  a través de programes d’entitats culturals i de l’IME, com a nivell extraescolar assequible a la infància i adolescència , i a tota persona adulta que inclogui totes les disciplines artístiques.
 • Potenciar l’ús de les noves tecnologies i el món multimèdia com a eina d’expressió cultural, tant pel que fa a la formació així com en la seva exhibició, claus per la innovació cultural.
 • Potenciar en els festivals culturals existents o nous la participació de la població més enllà del mer consum del propi festival. Treballar perquè la gent en sigui part activa.  
 • Fer una campanya d’informació a tota la població sobre els espais municipals que es poden utilitzar per a fer activitats socials i culturals.
 • Exigir transparència en els criteris i requeriments i revisió de preus, prioritzant la gratuïtat a les associacions sense ànim de lucre,  dels diferents equipaments socials i culturals de la ciutat.
 • Fomentar un canvi de selecció en els balladors de la faràndula, per fer-la més oberta i inclusiva i premiar a aquelles persones que tenen una dedicació a les faràndules dels barris. 
 • Fomentar que més entitats i persones s'impliquin en l'organització de la cavalcada de Reis
 • Promoure la cultura popular i tradicional a les escoles per aconseguir que els infants en siguin un element clau, que se’n sentin protagonistes.
 • Potenciar la realització d’activitats culturals al carrer.