Energia i aigua

  Energy Saving Bulb iconPower Plug iconPiggy Bank iconIndustrial Plant iconGreen Idea iconProgress Report iconFutures iconBath iconGrass iconRainfall iconBucket and Broom icon
 • Garantir l’accés als subministraments bàsics a tota la ciutadania, fent complir la Llei 24/2015, que prohibeix tallar els subministraments a les famílies en situació de pobresa.
 • Substituir l’actual Pla d’Acció per l’Energia Sostenible per un Pla de Transició Energètica Municipal per avançar cap a l’autosuficiència energètica de la nostra ciutat mitjançant l’autoproducció d’energies renovables.
 • Seguir desenvolupant la Xarxa Espavilada i implantar definitivament el projecte EuroPACE.
 • Fer una auditoria pública del cost energètic de totes les àrees, espais, materials… que depenguin de la gestió municipals per tal de generar un pla a 10 anys vista d’estalvi energètic i de reconversió a energies renovables.
 • Incentivar la recerca de fonts renovables singulars com la geotèrmia; fer aprofitament de biomassa forestal de manera respectuosa, sense maquinària pesada i descartant els procediments agressius.
 • Promoure l'autosuficiència energètica a les indústries i a les llars, desenvolupant sistemes de subministrament, principalment solar i tèrmic, però també d'altres sistemes com ara la biomassa, l'ús de gas metà mitjançant la cogeneració, etc.
 • Fomentar la creació de cooperatives energètiques locals de generació i consum, i tenir en compte les cooperatives d’energies renovables, com Som Energia.
 • Impulsar la instal·lació de panells solars d’energia fotovoltaica a les teulades dels edificis públics per l’obtenció d’electricitat, aigua calenta i calefacció.
 • Afavorir la creació de llocs de treball vinculats directament o indirecta amb el desenvolupament de projectes de transició energètica (fotovoltaica, geotèrmia, biomassa) i la instal·lació de sistemes de producció d’energies renovables.
 • Fer campanyes municipals de sensibilització i conscienciació per tal de promoure les bones pràctiques energètiques i mostrar l’efecte directe que tenen aquestes mesures d’estalvi en l’economia familiar i municipal.
Aigua
 • Municipalitzar i recuperar la gestió i el control públic de tot el cicle de l’aigua (captació, transport, tractament, subministrament i sanejament) per deslliurar-la dels interessos econòmics i la mercantilització.
 • Establir una tarifa social del cànon de l’aigua per a les persones i unitats famíliars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.
 • Obrir espais de participació vinculant i directa de la ciutadania en la gestió de l’aigua i garantir la transparència en la gestió dels recursos públics.
 • Estructurar els trams de la factura de l’aigua per incentivar els consums baixos i penalitzar el malbaratament.
 • Revisar els sistemes de distribució d’aigua i actualitzar-los tecnològicament per fer-los més eficients i reduir les pèrdues del sistema.
 • Aturar el procés de pavimentació i impermeabilització dels sòls i consolidar el model d’ampliació de zones verdes, a fi d’augmentar la taxa d’infiltració d’aigua al subsòl, reduir el risc d’inundacions i problemes generats per les fortes pluges.
 • Implementar sistemes més eficients i interconnectats per a la recollida i reutilització de les aigües de pluja per a usos urbans com la recuperació d’aqüífers, per al reg de parcs i jardins i per a la neteja de carrers.
 • Posar fi a la política d’externalitzacions en la gestió de les depuradores. Tot el cicle de l’aigua ha de ser públic i, per tant, no renovar cap més concessió de cap més EDAR.
 • Analitzar la pressió industrial sobre la conca hidràulica. Detectar els actors que n'exerceixen més i aplicar mesures per reduir-ne l’impacte.