Gestió econòmica

  Clipboard Checklist iconDebt iconGrandma iconCredit Control iconChart iconCombo Chart iconMother With Baby Carriage iconFactory iconTrash Can iconFork and Knife Crossed iconHouse icon
 • Introduir el concepte de Banca Ètica a l’Ajuntament i començar la transició cap a aquest tipus de banc en totes les operacions i també en la línia de crèdits.
 • Treballar per acabar amb els deutes de l’ajuntament.
 • Aplicar criteris ètics en la gestió dels recursos públics municipals.
 • Realització d’una contenció de la despesa corrent i establir mecanismes de control vàlids, reals i populars.
 • Realitzar una política d’ingressos que prioritzi la recerca de noves fonts de finançament en comptes de la venta de patrimoni.
 • Referent els pressupostos municipals, establir els criteris següents:
  • Pressupostos de base zero i evitar l'incrementalisme artificial d'algunes partides.
  • Pressupostos per costos-analítics, fets a partir del cost real de cada servei, amb totes les seves variables imputades.
  • Pressupostos municipalistes, on s’estudïi la possibilitat de la municipalització de determinats serveis externalitzats.
  • Pressupostos socials, amb un augment de recursos municipals destinats a educació, sanitat, col·lectius vulnerables, etc.
  • Pressupostos amb una doble visió, a curt i a mitjà/llarg termini, perquè encara que nosaltres no hi serem, la ciutat hi serà, la gent hi serà i, per tant, hem de pensar també a la llarga.
  • Pressupostos transparents, per tal que la població pugui entendre els números de l'ajuntament i dels organismes autònoms.
Fiscalitat progressiva
 • Desplegar una política d’hisenda municipal basada en la justícia distributiva:
  • Tributació progressiva, en totes aquelles taxes i preus públics on sigui possible fer-ho.
  • Tarifació el més progressiva possible.
  • Evitar la descapitalització de l’ajuntament.
  • Explicar correctament i fer molta pedagogia en el moment en què es decideix aplicar la fiscalitat progressiva.
 • Aplicar criteris de renda en l’accés als serveis bàsics: escoles bressols, escola de música, escola d’expressió municipal, etc.
 • Suprimir o rebaixar les taxes sobre serveis essencials ja que són ingressos que no tenen en compte la renda dels ciutadans i de les ciutadanes, quan no sigui possible aplicar la fiscalitat progressiva.
 • Pel que fa a l'IBI:
  • Aprofitar la Llei de Serveis Socials per aplicar bonificacions a l’IBI en funció de la renda introduint quan sigui possible criteris socials i de gènere, com les famílies monomarentals i monoparentals.
  • Introduir l’IBI diferenciat en indústries i comerços amb major valor cadastral i apujar-lo al màxim possible per millorar-ne la progressivitat.
  • Subvencionar una part de l’IBI a aquelles propietàries que posin a lloguer un habitatge a través d’una borsa pública de lloguer social.
 • Pel que fa a l’IAE:
  • Apujar-lo al màxim possible atès que és un impost que només paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros.
  • Aplicar increments de l’IAE a aquelles empreses que no apliquin millores en les condicions laborals dels treballadors.
  • Augmentar els controls per evitar el frau de l’IAE, com per exemple, fent una revisió dels epígrafs amb els quals les empreses estan inscrites en el registre de l’IAE de l’Ajuntament.
 • Aprofitar l’ICIO per afavorir la rehabilitació d’habitatges i penalitzar la construcció d’obra nova.
 • Fer de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries un incentiu per millorar la quantitat i qualitat del reciclatge:
  • Introduir el pagament per generació de manera que qui menys recicli més pagui.
  • Estudiar la introducció de criteris de recollida en comerços que beneficiïn els petits comerços i gravin les grans i mitjanes superfícies.
 • Fer una revisió de la taxa d’utilització privada de la via pública, i eliminar aquells espais que ocupen la via pública de forma permanent, amb espais tancats tot l’any.
 • Per tal de finançar la inspecció del parc d’habitatges i poder detectar així aquells habitatges buits que cal incorporar a les borses de lloguer municipals, crear una taxa que només pagaran els propietaris d’aquests habitatges. El cost de la inspecció el pagaria la propietat de l’habitatge en cas d’estar buit durant el termini que marqui l’ordenança fiscal.
 • Actualitzar periòdicament els valors cadastral i evitar-ne l’actualització a través de coeficients correctors lineals.